Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Prace samodzielne

  Regulamin prac samodzielnych
  Przykładowe tematy prac z poszczegółnych przedmiotów

REGULAMIN PRAC SAMODZIELNYCH

1. Wstęp
Program Społecznego Gimnazjum nr 14 STO przewiduje specyficzny sposób poszerzania wiedzy uczniów i nabywania umiejętności wystąpień publicznych zwany "Pracą samodzielną"

2. Obowiązek wykonania pracy.
Każdy uczeń Społecznego Gimnazjum nr 14 STO ma obowiązek wykonania minimum jednej pracy samodzielnej w roku szkolnym. Niewykonanie pracy samodzielnej jest uznane za niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych (WSO) i skutkuje obniżeniem oceny zachowania w aspekcie pilność i dyscyplina.

3. Praca samodzielna
Praca samodzielna polega na przygotowaniu przez ucznia wyczerpującego opracowania wybranego zagadnienia ( w zależności od specyfiki przedmiotu może to być projekt o różnym charakterze, np.: przygotowanie dzieła literackiego, wykonanie plakatu, prezentacji multimedialnej itp.) i zaprezentowanie go na forum szkoły.

4. Harmonogram realizacji pracy samodzielnej.
Na realizację pracy samodzielnej składają się następujące elementy:

 1. Uzgodnienie tematu pracy i złożenie projektu – planu pracy.
  • Każdy uczeń ma prawo zgłosić pracę samodzielną u dowolnego nauczyciela pod warunkiem oddania projektu w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły oraz posiadania przez nauczyciela prowadzącego wolnych miejsc (limit dla nauczyciela - maksymalnie 10 prac semestrze).
  • O kolejności miejsc u danego prowadzącego decyduje złożenie przez ucznia i zaakceptowanie przez nauczyciela projektu pracy. Projekt odrzucony przez nauczyciela ze względu na niską jakość lub wymagający zbyt dużej liczby poprawek zostaje odrzucony. Kolejny projekt zgłaszany przez ucznia u danego nauczyciela zajmuje miejsce na końcu kolejki.
  • Od momentu zatwierdzenia przez nauczyciela projektu praca ucznia podlega ocenie.
  • Uczeń może zrezygnować bez konsekwencji z przygotowania pracy samodzielnej na etapie ustalania tematu i formy wykonania pracy.
  • Uczeń klasy pierwszej i drugiej ma prawo do wykonania maksymalnie jednej pracy samodzielnych w każdym semestrze nauki.
  • Uczeń klasy trzeciej ma prawo do wykonania maksymalnie dwóch prac samodzielnych w każdym semestrze nauki.
  • Uczeń, który pisze jedną pracę samodzielną zawierającą treści dwóch przedmiotów, musi dokonać wyboru, z którego przedmiotu praca ta ma być oceniona jako samodzielna a z którego jako dodatkowa (WSO). O dokonanym przez siebie wyborze uczeń zawiadamia nauczycieli obydwu przedmiotów.
  • Praca może być wykonana przez więcej niż jedną osobę, jeżeli temat zawiera treści z dwóch przedmiotów. Każdy z uczniów wykonuje jednak pracę z innego przedmiotu i tylko z tego przedmiotu otrzymuje ocenę. Na etapie projektu pracy, którą wykonują dwie osoby musi być zaznaczony dokładny podział zadań wykonanych przez poszczególnych uczniów.
 2. Wykonanie pracy.
  Wykonanie pracy odbywa się według przygotowanego projektu zgodnie z ustalonym z nauczycielem prowadzącym harmonogramem prac ( w trakcie wykonania pracy odbywają się co najmniej trzy konsultacje ucznia z nauczycielem mające na celu ocenę postępów i merytoryczny nadzór nad pracą). Niedotrzymanie terminów ustalonych z nauczycielem może obniżyć ocenę pracy o jeden stopień.
 3. Oddanie wykonanej pracy.
  W wyznaczonym terminie uczeń ma obowiązek złożyć kompletną pracę samodzielną u nauczyciela prowadzącego. Uczeń musi posiadać swoją kopię materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prezentacji. Przed oddaniem pracy uczeń dokonuje wstępnej prezentacji swojej pracy przed nauczycielem prowadzącym i sprawdza działanie swojego nośnika na szkolnym komputerze przeznaczonym do prezentacji. Praca oddana po ustalonym terminie może nie zostać dopuszczona do prezentacji.
 4. Prezentacja pracy na forum szkoły.
  • Prezentacja pracy odbywa się na forum szkoły w wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i czasie.
  • Czas przewidziany na prezentację pracy wynosi 10 minut.
  • Czas przewidziany na prezentacje pracy grupowej to maksymalnie 10 minut na każdego ucznia .
  • Dopuszczalne jest wydłużenie lub skrócenie czasu prezentacji o 20%.
  • Mierzeniem czasu zajmuje się specjalnie w tym celu wyznaczona osoba (członek komisji oceniającej).
  • Przekroczenie wyznaczonego czasu może wpłynąć na obniżenie oceny za prezentację.
  • Prezentacja oceniana jest przez minimum trzyosobową komisję składającą się z nauczycieli.
  • Nośnik, na którym uczeń przygotował pracę samodzielną, musi być przeskanowany przez system antywirusowy. Jeżeli w trakcie prezentacji pojawią się komunikaty o groźnych wirusach, praca zostanie przerwana a jej przeprowadzenie odbędzie się w innym terminie. Ocena prezentacji pracy samodzielnej prezentowanej w dodatkowym terminie ze względu na niesprawność lub zawirusowanie nośnika zostanie obniżona o jeden stopień.
  • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole dyrektor wyznacza dodatkowy termin prezentacji pracy.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za prezentację w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności na prezentacji,
 • niezaprezentowania swojej pracy samodzielnej.

5. Ocena pracy.


Praca samodzielna składa się z dwóch niezależnie ocenianych elementów:

 1. oceny nauczyciela prowadzącego wystawionej za: wykonanie pracy według projektu, terminowe wywiązywanie się z wyznaczonych zadań oraz przygotowanie wszystkich materiałów i eksponatów potrzebnych do prezentacji.
 2. oceny komisji oceniającej prezentację (wyliczana jest średnia arytmetyczna ocen proponowanych przez nauczycieli za prezentację ).

Oceniane elementy prezentacji.

 1. spójność i płynność wymowy.
 2. gestykulacja i mimika.
 3. kontakt z widownią.
 4. wykorzystanie rekwizytów i technik prezentacji.

Ostateczna ocena za pracę samodzielna będzie uzależniona w 2/3 od oceny nauczyciela prowadzącego i w 1/3 od oceny komisji oglądającej prezentację.
Ocenę ostateczną wylicza się korzystając ze wzoru - N x 2/3 + K x 1/3 = Ok
N – ocena wystawiona przez nauczyciela prowadzącego
K – ocena wystawiona przez komisję podczas prezentacji
Ok – ocena końcowa.
Ocena ta zostaje przeniesiona do dziennika lekcyjnego i ma wagę ustaloną w WSO.
Kwalifikacja pracy.
Praca, w której nie został uwzględniony któryś z powyżej wymienionych elementów, może być oceniona jedynie jako praca dodatkowa.


6. Obowiązki nauczyciela.

 1. Nauczyciel ma obowiązek nadzorowania prac samodzielnych z prowadzonego przez siebie przedmiotu.
 2. Maksymalna liczba prac samodzielnych w danym semestrze nauki prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekroczyć 10.
 3. W ramach pomocy uczniowi wykonującemu pracę, nauczyciel zobowiązany jest do:
  • pomocy uczniowi przy ustalaniu tematu,
  • analizy i ewentualnej korekty projektu,
  • ustalenie harmonogramu kolejnych etapów pracy,
  • ustalenia formy wykonania pracy,
  • nadzorowania procesu realizacji pracy,
  • ustalenia z uczniem sposobu prezentacji,
  • wysłuchania wstępnej, skróconej wersji prezentacji,
  • wystawienia oceny za wykonanie części praktycznej pracy,
  • wpisania oceny za pracę samodzielną w odpowiednią rubrykę dziennika lekcyjnego,
  • wystawienia oceny semestralnej lub rocznej uwzględniając ocenę za prace samodzielną.

7. Przechowywanie prac samodzielnych.
Prace samodzielne po prezentacji przechowywane są na terenie szkoły. Wszystkie prace samodzielne stają się własnością szkoły i mogą być wykorzystywane do celów edukacyjnych. Na pisemny wniosek ucznia lub rodziców praca po prezentacji może być oddana do dyspozycji ucznia. Wniosek, o którym mowa, musi być złożony do dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed prezentacją prac samodzielnych.


8. Wszystkie sprawy niewyjaśnione w tym regulaminie rozstrzygane będą przez Radę Pedagogiczną.Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2012 r.


   Regulamin prac samodzielnych (zmiany w regulaminie zostały podkreślone)


Przykładowe tematy prac samodzielnych z poszczególnych przedmiotów:

  Język polski [pobierz]
  Język polski i historia [pobierz]
  Historia [pobierz]
  Język angielski [pobierz]
  Biologia [pobierz]
  Chemia [pobierz]
  Geografia[pobierz]
  Matematyka [pobierz]
  Fizyka [pobierz]
  Filozofia [pobierz]
  Plastyka [pobierz]
  Wychowanie fizyczne [pobierz]