Certyfikat

kliknij po więcej informacji

Otrzymaliśmy tytuł
"Bezpieczna Szkoła"

Projekt edukacyjny
LIBRUS

Strona logowania do dziennika

Informacje
certyfikat Ja Czytam

Sukcesy szkoły
Adres szkoły
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 STO
ul. Bogusławskiego 6a
tel.0226696225; 504257199
Dyrektor: ttatkowski@o2.pl
Sekretariat: sekretariatgim14sto@op.pl

konto bankowe:
BANK PKO:
39102010260000190202234086
Przekaż na 1% podatku
Konkurs

Najlepsza szkolna witryna
internetowa w konkursie
Interkl@syPostHeaderIcon Nabór

ZASADY REKRUTACJI DO SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 14 STO

ZAPISY KANDYDATÓW

 1. Zapisy kandydatów do Społecznego Gimnazjum nr 14 STO na rok szkolny 2016/2017 zaczynają się 15 października 2015 r.
 2. Zapisy odbywają się na podstawie podania (załącznik nr 1) wraz z arkuszem danych kandydata (załącznik nr 2) złożonego osobiście w sekretariacie szkoły.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności kwalifikacyjnych w terminie do 22.12.2015 r. mają:
  • dzieci rodziców, którzy są członkami Społecznego Towarzystwa Oświatowego w ramach przynależności do Samodzielnego Koła Terenowego nr 104 STO (deklaracja członkowska - załącznik).
  • dzieci pracowników szkoły,
  • rodzeństwo uczniów lub absolwentów szkoły.

ETAPY REKRUTACJI

ETAP I – Zarezerwowanie miejsca na liście uczniów przyszłorocznych klas pierwszych (rekrutacja w terminie 15.10.2015 r. - 25.05.2016 )

Warunki kwalifikacyjne:

 1. złożenie podania (załącznik nr 1) i kwestionariusza danych kandydata (załącznik nr 2) w sekretariacie szkoły,
 2. rozmowa z Rodzicami kandydata,()pkt 3 i 4 - rozmowa rodziców i ucznia z dyrektorem szkoły odbywa się w godzinach 8.00-10.00 - należy się na nią umówić dzwoniąc pod numer 22 6696225)
 3. rozmowa z uczniem,
 4. co najmniej dobra ocena z zachowania oraz średnia ocen co najmniej 4.5 w poprzedzającym rozmowę semestrze/roku nauki (świadectwo 5-tej klasy szkoły podstawowej lub potwierdzone przez szkołę oceny z pierwszego półrocza klasy 6-tej) lub co najmniej dobra ocena z zachowania, średnia ocen co najmniej 4.0 w poprzedzającym rozmowę semestrze/roku nauki oraz uzyskanie szczególnych osiągnięć w konkursach przedmiotowych , artystycznych, zawodach sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim poświadczone dyplomem lub odpowiednim zaświadczeniem,
 5. wpłata opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna wynosi 1000 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji),
 6. podpisanie przez rodziców kandydata i złożenie w sekretariacie szkoły oświadczenia o płatnościach za czesne (załącznik nr 3) w terminie do 25 maja 2016 r.

Jeżeli powyższe warunki będą spełnione, wówczas uczeń zostaje wpisany na listę osób dla których szkoła zapewni miejsca w klasie pierwszej w kolejnym roku szkolnym. Gwarantujemy miejsca dla pierwszych 32 osób, które spełnią wszystkie warunki kwalifikacyjne (punkty od 1 do 6).

O kolejności na liście decyduje data i godzina dopełnienia wszystkich wyżej opisanych warunków kwalifikacyjnych.


Oficjalne przyjęcie ucznia w poczet uczniów szkoły nastąpi pod warunkiem:

 1. podpisania przez rodziców ucznia oświadczenia o płatnościach za szkołę i dostarczenie tego dokumentu do sekretariatu szkoły w terminie do 25.05.2016 r.
 2. dokonania opłaty za pierwsze czesne w terminie do 25 maja 2016 r. (zgodnie z zawartym w oświadczeniu o płatnościach harmonogramem wpłat - opłata za miesiąc wrzesień),
 3. dostarczenia do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty w terminie do dnia 24.06.2016 r. do godziny 1500.

Jeżeli w trakcie pierwszego etapu rekrutacji wszystkie miejsca na liście kandydatów do przyszłorocznych klas pierwszych zostaną zarezerwowane (kandydat i jego rodzice spełnią wszystkie warunki I-go etapu) wówczas będą się odbywały zapisy jedynie na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej mogą zakwalifikować się na listę uczniów przyjętych do klas pierwszych w następujących przypadkach:

 1. rezygnacji z miejsca na liście osoby zakwalifikowanej,
 2. niedostarczenia do sekretariatu gimnazjum podpisanego oświadczenia o płatnościach w terminie do 25 maja 2016 r.
 3. niedopełnienia terminu wpłaty pierwszego czesnego - do 25 maja 2016 r.
 4. niedostarczenia do sekretariatu gimnazjum oryginałów świadectwa ukończenia 6-tej klasy szkoły podstawowej i wyniku sprawdzianu szóstoklasisty zakwalifikowanego kandydata w terminie do 24.06.2016 r. do godz.1500.

TEST UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

Uczniowie zakwalifikowani w I etapie, jak również kandydaci ubiegający się o miejsce w trybie II etapu rekrutacji zobowiązani są do napisania w dniu 11.06.2016 r. o godzinie 1000 testu z języka angielskiego. Test nie ma wpływu na rekrutację, ma na celu jedynie dokonanie diagnozy umiejętności językowych kandydatów w celu ewentualnego podziału uczniów na grupy zaawansowania i doboru właściwego podręcznika


ETAP II * (rekrutacja w terminie (26.05- 24.06.2016 r.))

Warunki kwalifikacyjne obowiązujące uczniów, którzy nie dopełnili wszystkich warunków rekrutacji w I etapie lub dla których zabrakło miejsca na liście gwarantowanego przyjęcia.

 1. złożenie podania (załącznik nr 1) i kwestionariusza danych kandydata (załącznik nr 2) w sekretariacie szkoły.
 2. konkurs świadectw (kserokopie świadectwa ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 24.06.2016 r. do godz.1500).
 3. przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podpisania oświadczenia o płatnościach (załącznik nr 3), oraz wpłaty opłaty rekrutacyjnej i pierwszego czesnego w terminie trzech dni od daty przyjęcia ucznia .

Ilość osób przyjętych w trybie II etapu rekrutacji będzie uzależniona od ilości wolnych miejsc po pierwszym etapie naboru.

Ustalenie kolejności uczniów w tym etapie nastąpi w wyniku przeliczenia na punkty oceny z zachowania oraz ocen z pięciu obowiązkowych przedmiotów:

 1. język polski,
 2. historia i społeczeństwo,
 3. język obcy (obowiązkowy),
 4. matematyka,
 5. przyroda

Przy przeliczaniu oceny zachowania stosuje się następującą punktację:

 • wzorowe - 6pkt,
 • bardzo dobre - 5pkt
 • dobre - 4pkt,
 • poprawne 3pkt.

Uczniowie z zachowaniem niższym niż poprawne nie zostaną przyjęci.
Przy przeliczaniu ocen z pięciu ww. przedmiotów stosuje się następującą punktację:

 • celujący - 6pkt,
 • bardzo dobry - 5pkt,
 • dobry - 4pkt,
 • dostateczny - 3pkt.

Uczniowie z oceną dopuszczającą z któregokolwiek z obowiązkowych przedmiotów nie będą przyjęci.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

W celu prawomocnego przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Społecznego Gimnazjum nr 14 STO rodzice muszą złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły- załącznik nr 1,
 2. kwestionariusz kandydata- załącznik nr 2,
 3. druk oświadczenia o płatnościach i zapoznaniu się ze Statutem i Regulaminem szkoły - podpisany przez rodziców- załącznik nr 3,
 4. oryginał świadectwa ukończenia 6-tej klasy szkoły podstawowej,
 5. oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej (sprawdzian OKE).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 zostanie wywieszona w szkole 24.06.2016 r. o godz. 1730.

Zebranie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej odbędzie się 24.06.2016 r. o godz. 1800.

Odwołanie od decyzji dyrektora o odmowie przyjęcia ucznia należy składać za pośrednictwem sekretariatu gimnazjum do organu prowadzącego szkołę – Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 104 STO.